Tutaj jestem: Strona główna Dokumenty Szkolny system oceniania

Mickiewicz powiedział...

Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto!
Postaci twojej zazdroszczą anieli,
A dusze masz gorszą, gorszą niżeli!...

Dziady cz.IV
— Adam Mickiewicz

 

Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej - ILO Stargard Szczeciński

Szkolny system oceniania

(dokument zaktualizowano maj 2014r. - administrator)

Załącznik nr 3 z posiedzenia
RP z dn. 15.09.2011r.


SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. ADAMA MICKIEWICZA
w STARGARDZIE SZCZECIŃSKIMSPIS TREŚCI
Wstęp
I. Kryteria oceniania
1. zasady ogólne
2. wymagania edukacyjne i kryteria oceniania
II. Klasyfikowanie
III. Ocena postępów uczniów w nauce
IV. Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach i postępach uczniów
V. Tryb i termin przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia
VI. Tryb i termin przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego
VII. Tryb i termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego
VIII. Ocenianie zachowania ucznia
IX. System nagród, wyróżnień i środków wychowawczych
1. nagrody za wyróżniające wyniki w nauce
2. tryb postępowania wobec uczniów, którzy nie przestrzegają statutu szkoły
X. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania


WSTĘP

Szkolny System Oceniania pozostaje w zgodzie z:
- Ustawą o systemie oświaty (Ustawa z 07.09.1991 r., tekst jednolity Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 07.09.2004 r. (Dz. U. Nr 199 poz. 2046); z dnia 30 kwietnia 2007 r.( Dz.U. Nr 83 poz.562
z późniejszymi zmianami) 
- Statutem Szkoły.

Załącznikami do Szkolnego Sytemu Oceniania są:
1. Szkolny zestaw programów nauczania.
2. Zestaw wymagań edukacyjnych.

ZASADY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

I. KRYTERIA OCENIANIA .
1. ZASADY OGÓLNE.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu wiedzy i postępów ucznia w opanowaniu materiału programowego oraz formułowaniu oceny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i postępach w nauce,
b) pomoc uczniowi w planowaniu samokształcenia,
c) motywowanie do dalszej pracy,
d) informowanie rodziców o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich ucznia i rodziców,
b) ustalanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim ucznia i rodziców,
c) ocenianie bieżące, śródroczne i klasyfikowanie wg form przyjętych w szkole,
d) przeprowadzanie sprawdzianów wiadomości i umiejętności, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
e) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego.
4. Ocenianie pełni funkcje:
a) diagnostyczną (ocenianie postępów ucznia i indywidualne określenie potrzeb),
b) klasyfikacyjną (różnicowanie wiedzy i postępów uczniów w nauce).
5. Przedmiotem oceny jest badanie:
a) zakresu opanowania wiadomości,
b) rozumienia materiału programowego,
c) umiejętności stosowania wiedzy,
d) umiejętności przekazywania wiadomości.
6. Oceny dzielą się na:
a) cząstkowe,
b) klasyfikacyjne śródroczne,
c) klasyfikacyjne końcowe.
Oceny z przedmiotów ustalane są przez nauczycieli wg skali ocen:

stopień oznaczenie cyfrowe skrót literowy
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst


2. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA.
1. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na podstawie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania.
2. Kryterium oceniania:
a. Na ocenę niedostateczną :
rażący brak: wiadomości programowych, rozumienia uogólnień, stosowania wiedzy, umiejętności wyjaśnienia zjawisk i związków między nimi. Bardzo liczne błędy merytoryczne, rażąco nieporadny styl, duże trudności w posługiwaniu się językiem.
b. Na ocenę dopuszczającą:
wyrywkowa znajomość podstawowego materiału programowego, brak rozumienia podstawowych uogólnień, nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. Fragmentaryczne stosowanie wiedzy przy pomocy nauczyciela. Liczne błędy merytoryczne i językowe, nieporadny styl, trudności w wysławianiu się.
c. Na ocenę dostateczną:
zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi. Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, umiejętność wyjaśnienia ważniejszych problemów i stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Wiadomości przekazywane dość poprawnym językiem bez rażących błędów merytorycznych.
d. Na ocenę dobrą:
opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi, umiejętność wyjaśniania zjawisk oraz wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z minimalną pomocą nauczyciela. Brak błędów merytorycznych i językowych, nieliczne stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa przedstawione zgodnie z terminologią danego przedmiotu. Forma przedstawienia wypowiedzi dość skondensowana.
e. Na ocenę bardzo dobrą:
bardzo dobre opanowanie całego materiału programowego. Wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ. Pełne rozumienie uogólnień i związków między nimi, umiejętność wyjaśniania problemów oraz właściwe wykorzystanie wiadomości i umiejętności w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela. Poprawny język i styl, właściwe posługiwanie się terminologią naukową, brak błędów merytorycznych, forma wypowiedzi skondensowana i zgodna z wymaganiami poszczególnych zajęć edukacyjnych.
f. Na ocenę celującą:
pełne opanowanie całego materiału programowego, treści powiązane w systematyczny układ. Bardzo dobre rozumienie uogólnień i związków między nimi, samodzielne wyjaśnianie problemów i sprawne posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami dla celów teoretycznych i praktycznych w sytuacjach typowych i nietypowych. Swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, umiejętność doboru stylu i formy wypowiedzi do przedstawionego problemu.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu  rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
3. Nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe na podstawie dostarczonych przez rodziców opinii specjalistycznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

II. KLASYFIKOWANIE.
1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
- śródroczne za pierwszy okres w ostatnim tygodniu, przed zimową przerwą świąteczną,
- roczne w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć.
2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele przedmiotów, oceny z zachowania – wychowawca klasy.
3. Ocena klasyfikacyjna lub ocena z zachowania wystawiona zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania nie może być zmieniona drogą administracyjną. W przypadku niedopełnienia procedur wystawienia oceny rocznej ustala się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.
4. Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według skali określonej w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
5. Oceny klasyfikacyjne nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
6. Ocena niedostateczna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony z wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.
8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej.
9. Ocena roczna z przedmiotów szkolnych oraz z zachowania jest podsumowaniem osiągnięć i pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego, nie oznacza to jednak, że ocena końcowa nie może być wyższa lub niższa od oceny semestralnej.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

III. OCENA POSTĘPÓW UCZNIÓW W NAUCE.
1.  Ocenie podlegają następujące formy aktywności:
- wypowiedzi ustne
- prace pisemne wykonywane w szkole
- pisemne prace klasowe
- sprawdziany
- kartkówki
- różne formy aktywności  na lekcji
- praca pozalekcyjna: konkursy, olimpiady i inne formy aktywności pozalekcyjnej
- prace pisemne wykonywane w domu
2. Ocenianie musi być prowadzone systematycznie i równomiernie rozłożone na cały semestr.
3. Diagnozy końcowe, próbne matury i inne sprawdziany badające roczny przyrost wiedzy są przeprowadzane przed klasyfikacją, a oceny wystawiane na życzenie ucznia. Matury próbne są obowiązkowe dla ucznia.                                      
4. W jednym tygodniu mogą odbyć się tylko trzy sprawdziany, dwa dla całej klasy i jeden dla grupy, zapowiedziane jeden tydzień przed terminem (poprzedzone lekcją powtórzeniową), zaznaczone w dzienniku.
5. W dniu, w którym uczniowie mają zapowiedzianą wcześniej pracę klasową z innego przedmiotu może odbyć się kartkówka tylko z ostatniej lekcji.
6. W jednym dniu nie mogą być więcej niż dwie kartkówki. Na kartkówce sprawdzana jest wiedza nie więcej niż z trzech ostatnich lekcji.
7. Przeprowadzenie kartkówki należy zaznaczyć w dzienniku lekcyjnym.
8. Termin oddania omówionych prac pisemnych nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych (w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba nauczyciela, wycieczka, ferie, przerwy świąteczne, termin może zostać przesunięty o czas nieobecności nauczyciela lub klasy).
9. Uczeń powinien otrzymać poprawioną pracę do wglądu.
10. Ocena z pisemnych prac klasowych oddanych po terminie może być wpisana do dziennika lekcyjnego za zgodą ucznia.
11. Oceny uzyskiwane przez ucznia z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych są jawne dla niego i jego rodziców (prawnych opiekunów). Informację o stopniu za wypowiedź ustną uczeń otrzymuje bezpośrednio po dokonaniu oceny. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać ucznia ze szczegółowymi kryteriami oceny prac pisemnych (skala punktowa za poszczególne zadania).
12. Prace  są przechowywane przez nauczyciela do 31.08 każdego roku szkolnego i  mogą być   oddane na prośbę ucznia.
13. Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi dwa razy w półroczu, że nie jest przygotowany do lekcji. W przypadku 1 godziny przedmiotu tygodniowo, uczeń w półroczu może zgłosić jedno nieprzygotowanie. Brak odpowiedniego stroju do ćwiczeń na lekcji W-F traktuje się jako nieprzygotowanie do lekcji. Zgłoszone nieprzygotowanie dotyczy wszystkich lekcji danego przedmiotu w tym dniu.
14. Jeżeli z powodu dłuższej, trwającej co najmniej jeden tydzień, usprawiedliwionej nieobecności uczeń nie może pisać pracy pisemnej w terminie ustalonym dla klasy, jest zobowiązany uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do szkoły. W przypadku krótszej nieobecności uczeń ma obowiązek  napisać pracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń, który odmówi zaliczenia pracy pisemnej, otrzymuje ocenę niedostateczną.
15. Prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianów ma uczeń, który z danego przedmiotu ma  80% frekwencji , liczonej między sprawdzianami. Poprawa nie może odbyć się na lekcji, na której sprawdzian został oddany i omówiony.
16. Uczeń, u którego nauczyciel stwierdzi niesamodzielność pisania pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną i nie przysługuje mu prawo poprawy tej oceny. Podobnie postępuje się z uczniem, który  zakłóca i utrudnia przebieg pracy pisemnej.
17. Uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej z poprawianej pracy pisemnej.
18. Prace pisemne oceniane są według przyjętego sytemu punktowego:
- od 0 - 40% ustalonej liczby punktów – niedostateczny,
- od 41% - 50% ustalonej liczby punktów – dopuszczający,
- od 51% - 70% ustalonej liczby punktów – dostateczny,
- od 71% - 90% ustalonej liczby punktów – dobry,
- od 91% - 99% ustalonej liczby punktów – bardzo dobry.
- 100% ustalonej liczby punktów- celujący
19. Na świadectwie szkolnym promocyjnym odnotowuje się wyróżnienia ucznia w konkursach pozaszkolnych olimpiadach i zawodach organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia artystyczne i sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym, osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, (zwłaszcza w formie wolontariatu) lub środowiska szkolnego.
20. Uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy lub kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
21. Na świadectwie ukończenia szkoły odnotowuje się udział w olimpiadach okręgowych, centralnych, zawodach, turniejach wojewódzkich i krajowych.
22. Uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną ma obowiązek uzupełnić materiał z I półrocza na ocenę pozytywną w terminie 2 miesięcy od daty Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. Nieuzupełnienie materiału może być powodem otrzymania oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego.
23. Ocena roczna powinna uwzględniać ocenę z pierwszego półrocza.
24. Sprawdziany mogą odbywać się tylko w terminie umożliwiającym ich poprawę.
25. Nauczyciel nie może przeprowadzić  pracy klasowej lub sprawdzianu zanim na lekcji nie oddał i nie omówił poprzedniej/-go.
26. Uczeń którego numer kolejny w dzienniku lekcyjnym jest zgodny z numerem dnia miesiąca jest zwolniony z odpowiedzi ustnej.
27. Prawo do ulg (zwolnienie z pytania) zostaje zawieszone na 3 tygodnie przed klasyfikacją.
28. Uczniowie reprezentujący szkołę w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu co najmniej okręgowym uzupełniają zaległości przedmiotowe w terminie dwóch tygodni
29. Uczeń, który deklaruje zmianę profilu klasy jest obowiązany do wcześniejszego wykazania się wiedzą, pozwalającą na kontynuowanie nauki w tej klasie w formie ustalonej przez nauczyciela uczącego tych przedmiotów w danej klasie. Jest to jeden z warunków, które uwzględnia dyrektor przy rozpatrywaniu wniosku.
30. W pierwszym miesiącu nauki, zgodnie z programem adaptacyjnym szkoły,  uczniowie klas pierwszych nie mogą otrzymać oceny niedostatecznej , jeśli z danego przedmiotu mają tylko jedną godzinę  zajęć edukacyjnych w tygodniu. W wypadku większej niż jedna godzina zajęć edukacyjnych w tygodniu okres ten skraca się do dwóch tygodni

IV. SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH I POSTĘPACH UCZNIÓW.
1. Nauczyciel informuje ucznia na początku roku szkolnego, a rodziców w terminie podanym przez radę pedagogiczną o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
2. Formy kontaktowania  się z nauczycielem:
• wywiadówka,
• indywidualne spotkanie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,
• kontakt telefoniczny lub listowy.
3. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są dostępne w gabinetach przedmiotowych. Szkolny System Oceniania jest dostępny  także w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły.
4. O przewidywanych dla ucznia okresowych ocenach należy poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed terminem rady klasyfikacyjnej. Uczeń jest powiadamiany na lekcji, a rodzice na zebraniu z wychowawcą klasy. Niepoinformowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną niedostateczną, powoduje, że ocena niedostateczna nie może zostać wystawiona.
5.Uczeń po uzyskaniu oceny proponowanej  oceny niedostatecznej może przystąpić do jej podwyższenia po spełnieniu następujących warunków:
a) uczeń systematycznie uczęszczał na  zajęcia, a opuszczone przez niego lekcje danego przedmiotu nie przekraczają 20% .
b) uczeń pracował rytmicznie w miarę swoich możliwości, przystępował do podwyższenia ocen uzyskanych na bieżąco, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Szkolny System Oceniania .
6. O wystawionych ocenach okresowych (rocznych) uczeń powinien być powiadomiony na lekcji, nie później niż 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
7. Informację o terminie spotkania z rodzicami przekazuje się poprzez zainteresowanego ucznia oraz poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej szkoły. Wyczerpanie powyższego uważa się za skuteczne powiadomienie rodziców o terminie spotkania.
8. W przypadku nieobecności rodzica na spotkaniu z rodzicami wychowawca przekazuje mu przygotowaną pisemną informację o ocenach poprzez zainteresowanego ucznia. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną stosuje się zwrotne potwierdzenie odbioru informacji w formie ustalonej z rodzicami przez wychowawcę. Wyczerpanie powyższego uważa się za skuteczne powiadomienie rodziców o wynikach nauczania oraz o zagrożeniu oceną niedostateczną.
9. Powyższe zasady ujęte w pkt.  7- 8. stosuje się odpowiednio również przy informowaniu rodziców o frekwencji ucznia na zajęciach lekcyjnych oraz zachowaniu się ucznia podczas pobytu w szkole.
10. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.

V. TRYB  I  TERMIN   PRZEPROWADZANIA   SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI  I  UMIEJĘTNOŚCI   UCZNIA.
1. Uczeń lub jego rodzic (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi, trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - komisja powołana przez dyrektora szkoły, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian o którym mowa, przeprowadza się nie później, niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
3. W skład komisji wchodzą:
1)   w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c)  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b)  wychowawca klasy,
c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d)  pedagog,
e)  psycholog,
f)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g)  przedstawiciel Rady Rodziców.
4. Nauczyciel, o którym mowa, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną   prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)  w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)  skład komisji,
b)  termin sprawdzianu,
c)  zadania (pytania) sprawdzające,
d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)  skład komisji,
b)  termin posiedzenia komisji,
c)  wynik głosowania,
d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Przepisy pkt. 1 - 8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

VI. TRYB I TERMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO.
1. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel danego przedmiotu uzna, że brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Podstawą do klasyfikacji z WF jest aktywny udział ucznia w minimum 50% zajęć w danym półroczu.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności po zasięgnięciu opinii nauczyciela .
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
4. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy programowo wyższej lub zmieniający typ szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: dyrektor lub z-ca dyrektora - przewodniczący, nauczyciel przedmiotu i nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu; po uzgodnieniu terminu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
7. Wychowawca powiadamia rodziców o terminie egzaminu klasyfikacyjnego pismem poleconym.
8. Po przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
10. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
11. Uczeń nieklasyfikowany w l półroczu jest zobowiązany do uzupełnienia materiału programowego w czasie II półrocza a jeżeli tego nie uczyni, może to być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego.

VII. TRYB I TERMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO.
1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyżej dwie oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Uczeń przystępujący do egzaminu poprawkowego jest zobowiązany do uzyskania od nauczyciela przedmiotu zakresu materiału obowiązującego na egzaminie. Zakres ten powinien zawierać wiadomości odpowiadające ocenie dopuszczającej i dostatecznej, ocenie dobrej, ocenie bardzo dobrej i celującej.
3. Uczeń do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych powinien na piśmie zgłosić dyrekcji szkoły chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego (po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy).
4. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły na ostatniej radzie pedagogicznej, a egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub proceduralnych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
9. Od negatywnego wyniku egzaminu poprawkowego nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem rozdziału V.


VIII. OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu szkoły, klasy i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób.
2. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z innych przedmiotów.
3. Ocenę z zachowania uczniów ustala wychowawca.
4. Ustala się następujący tryb postępowania:
a) samoocena ucznia (może być pominięta w przypadku nieobecności ucznia),
b) opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy,
c) opinia nauczycieli
d) opinia nauczyciela-wychowawcy z uzasadnieniem.
5. Warunki uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana z zachowania to spełnienie szczegółowych kryteriów oceny z zachowania.
6. Nauczyciel określa postawy jakie uczeń powinien doskonalić i rozwijać, a co zwalczać aby uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana.
7. Ustalona ocena z zachowania winna być poparta zaleceniami, jakie cechy i postawy zdaniem wychowawcy powinien w sobie uczeń doskonalić i rozwijać, co ewentualnie zwalczać lub ograniczać .
8. Ocena z zachowania ustalana przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.9. Wychowawca przy ustalaniu oceny ze sprawowania powinien traktować ucznia podmiotowo i każdy przypadek traktować indywidualnie.
9. Uczeń lub jego rodzice mogą występować do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny z zachowania tylko w przypadku, gdy nie zostały zachowane wszystkie elementy konieczne przy jej ustaleniu.
10. Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali ocen:
- wzorowe,
- bardzo dobre,
- dobre,
- poprawne,
- nieodpowiednie,
- naganne.
11. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania:
a. wzorowa:
•    uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą,
•    odznacza się wysoką kulturą osobistą,
•    inicjuje i wykonuje prace społeczne użyteczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
•    wytrwale rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,
•    nie spóźnia się i nie ma nieusprawiedliwionych godzin nieobecnych.
b. bardzo dobra:
•    uczeń bez zarzutu spełnia większość wymagań na ocenę wzorową, a wyróżnia się w realizacji niektórych,
•    nie ma więcej niż pięć godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych oraz pięć nieuzasadnionych spóźnień.
c. dobra:
•    spełnia wszystkie podstawowe wymagania na ocenę poprawną,
•    dba o kulturę osobistą, właściwe zachowanie w szkole, jak i w miejscach publicznych,
•    jest systematyczny i sumienny w nauce,
•    wykonuje obowiązki wynikające ze statutu szkoły,
•    szanuje własność społeczną i prywatną,
•    włącza się do prac na rzecz środowiska, szkoły i klasy,
•    nie ma więcej niż dziesięć godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych oraz dziesięć nieuzasadnionych spóźnień.
d. poprawna:
•    nie ulega nałogom, reaguje na uzależnienie innych,
•    dba o higienę osobistą oraz estetykę otoczenia,
•    nie przekroczy 15 spóźnień lub 15 pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych albo 10 kolejnych godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,
•    w przypadku uchybień wobec statutu zastosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty.
e. nieodpowiednia:
•    nie spełnia wymagań na ocenę poprawną a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu,
•    w czasie pobytu na terenie szkoły lub w czasie wyjazdów klasowych i imprez szkolnych znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź środków odurzających.
f. naganna:
•    w rażący sposób swoim zachowaniem łamie ogólnoludzkie zasady współżycia (stosuje przemoc fizyczną, rozprowadza lub zażywa narkotyki i inne używki, itp.)
12. Odwołanie od trybu ustalania oceny z zachowania. Odwołanie od oceny z zachowania należy zgłosić do dyrektora szkoły na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Ponowne ustalenie oceny z zachowania przez wychowawcę odbywa się na początku posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
13. Ocena dobra jest oceną wyjściową z zachowania.
14. Zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych w czasie lekcji.
15. Niespełnienie jednego ze szczegółowych kryteriów nie powinno obniżyć  oceny z zachowania. W przypadku oceny wzorowej i bardzo dobrej musi być spełniony warunek dotyczący frekwencji.

IX. SYSTEM NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ I ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH.
1. Nagrody za wyróżniające wyniki w nauce.
- pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy.
- wyróżnienie przez dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej: na apelu, tablicy ogłoszeń Samorządu Szkolnego.
- powiadomienie rodziców (opiekunów) na piśmie.
- list gratulacyjny dla rodziców przyznany przez radę pedagogiczną.
- nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego wręczona na apelu.
- wpis do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia sportowe.
- wpis do Księgi Pamiątkowej Szkoły:
•    uczestników, finalistów, laureatów eliminacji centralnych olimpiad przedmiotowych organizowanych przez placówki oświatowe, instytuty naukowe pod opieką państwowych wyższych uczelni,
•    laureatów wojewódzkich i centralnych konkursów przedmiotowych organizowanych przez placówki oświatowe i instytuty naukowe pod opieką państwowych wyższych uczelni,
•    autorów prac nagrodzonych na szczeblu wojewódzkim i publikowanych w czasopismach fachowych,
•    zdobywców tytułu Mistrza w konkurencjach sportowych oraz uczestników sportowych zawodów międzynarodowych o randze mistrzowskiej,
•    absolwentów ze średnią 5,0 na świadectwie ukończenia szkoły, oceną wzorową lub bardzo dobrą z zachowania,
•    uczniów za 100% frekwencji w ciągu trzech lat nauki,
•    uczniów tworzących poczet sztandarowy,
•    uczniów klas I – III zmieniających szkołę, za szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie.
2. Tryb postępowania wobec uczniów, którzy nie przestrzegają statutu szkoły
- rozmowa wychowawcy z uczniem,
- rozmowa wychowawcy z rodzicami ucznia (w obecności ucznia) po dokładnym rozpoznaniu sytuacji wychowawczej (zebranie dokładnych informacji od nauczycieli uczących w szkole),
- przekazanie zebranych informacji pedagogowi szkolnemu – rozmowa pedagoga z uczniem i jego rodzicami (ewentualnie: przedstawicielem rodziców),
- jeżeli postępowanie ucznia nie poprawi się – udzielenie uczniowi ustnego upomnienia przez przedstawiciela dyrekcji w obecności: wychowawcy, pedagoga i rodziców ucznia,
- przeniesienie ucznia do innej klasy gdy zastosowane wcześniej środki wychowawcze nie spowodowały poprawy,
- jeżeli postępowanie ucznia nie poprawi się – wręczenie rodzicom ucznia pisemnego ostrzeżenia o przeniesieniu do innej szkoły lub skreśleniu z listy uczniów,
- uczeń zostaje przeniesiony do innej szkoły lub skreślony z listy uczniów jeżeli nie jest objęty obowiązkiem szkolnym lub gdy w rażący sposób łamie statut szkoły.
3. W przypadku rażącego naruszenia przez uczniów przepisów zawartych w statucie szkoły, może być zastosowany wobec uczniów odpowiedni punkt trybu postępowania bez zastosowania wcześniejszych punktów.

X. EWALUACJA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.
Przeprowadzenie analizy i opracowanie propozycji po zakończeniu I semestru (kwiecień).
Stosowanie następujących form w procesie ewaluacji :
- ankiet,
- wywiadów,
- kontroli dokumentacji wychowawców,
- zbieranie opinii uczniów, rodziców i nauczycieli.
Przedstawienie propozycji zmian Radzie Pedagogicznej w czerwcu.


Szkolny System Oceniania opracowała komisja w składzie:
•    mgr Halina Baraniak - wicedyrektor szkoły,
•    mgr Włodzimierz Bas - przewodniczący zespołu humanistycznego,
•    mgr Eugeniusz Duda - przewodniczący zespołu przedmiotowego (fizyka i chemia),
•    mgr Halina Jarosiewicz - przewodnicząca zespołu przedmiotowego (biologia i geografia),
•    mgr Jolanta Kubiak - przewodnicząca zespołu języków obcych,
•    mgr Jadwiga Zarzycka - przewodnicząca zespołu przedmiotowego (matematyka),
•    mgr Dorota Steinbach - nauczyciel języka polskiego.

Szkolny System Oceniania zatwierdziła Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 10.11.2000 r. po konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania na rok szkolny 2004/2005 została przeprowadzona przez Komisję w składzie:
•    mgr Jerzy Wróblewicz,
•    mgr Jolanta Kubiak,
•    mgr Grażyna Jurczyk,
•    mgr Ryszard Kondracki.

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania na rok szkolny 2011/2012 została przeprowadzona przez Komisję w składzie:
•    mgr Włodzimierz Bas- przewodniczący, wicedyrektor szkoły
•    mgr Dorota Steinbach,
•    mgr Mirosława Mazańska,
•    mgr Magdalena Roszak,
•    mgr Irena Owczarek,
•    mgr Jerzy Wróblewicz,
•    mgr Michał Tuszyński,
•    mgr Rafał Kulesza.
Szkolny System Oceniania zatwierdziła Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 15.11.2011 r. po konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.


Ewaluacja szkolnego systemu oceniania na rok szkolny 2012/2013 została przeprowadzona przez Komisję w składzie:
•    mgr Andrzej Albrewczyński   przewodniczący ,dyrektor szkoły
•    mgr Dorota Steinbach-Kłusek
•    mgr Danuta Małozięć
•    mgr Ilona Nebratenko
•    mgr Rafał Kulesza.
Szkolny System Oceniania zatwierdziła Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 14.09.2012 r. po konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

Adres szkoły

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

ul. Staszica 2
73-110 Stargard Szczeciński

tel. 091/578-35-75
fax. 091/578-46-56

liceum_szkola@poczta.onet.pl

 

Z życia szkoły

„MARSZ, MARSZ POLONIA, TY DZIELNY NARODZIE …”

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w naszej szkole odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru i orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w  Stargardzie Szczecińskim.

 

Więcej …
 
„II SOBOTA PŁYWACKA”

O ZAWODACH PŁYWACKICH  „II SOBOTA PŁYWACKA” czytaj w zakładce SPORT.

 
„LICEALIADA 14/15”

O MISTRZOSTWACH POWIATU W TENISIE STOŁOWYM

„LICEALIADA 14/15” czytaj w zakładce SPORT.